-->

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN: 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop / mysextoys en op alle met de webshop / mysextoys aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk Aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken 
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de webshop / mysextoys ingestemd is. 
1.5 De internetsite van de webshop / mysextoys richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de webshop / mysextoys in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.7 de webshop / mysextoys behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 
1.8 Door het gebruik van de internetsite van de webshop / mysextoys en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.9 Identiteit en vestiging de webshop / mysextoys
Steiger 27
6581KZ Malden
KVK: 09185655

 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.  
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit of telefonisch, of per fax, of per E-mail, kenbaar gemaakt.  
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.  
2.4 Koper en de webshop / mysextoys komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de webshop / mysextoys zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.  
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de 
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. de webshop / mysextoys garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. 
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
  
3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die de webshop / mysextoys in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
 
4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contant bij afhalen (op afspraak) of Ideal. 
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op 
Bank, t.n.v. de webshop / mysextoys. Na ontvangst van de 
betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. de webshop / mysextoys kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere 
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van de webshop / mysextoys
4.2 In het geval door de webshop / mysextoys een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. 
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. 
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de webshop / mysextoys als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is de webshop / mysextoys bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
 
5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de webshop / mysextoys ernaar om bestellingen binnen 2-5  werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. de webshop / mysextoyskan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. 
Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant 
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
 
6. Ruilen en herroepingrecht  
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: 
«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; 
«duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; (bijvoorbeeld uit hygiënisch oogpunt) 
«snel kunnen bederven of verouderen; 
« waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen  invloed heeft; 
«van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;  
«van kranten en tijdschriften. 6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de webshop / mysextoys zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. 
6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 
 
8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 de webshop / mysextoys  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke 
gebreken ook, en dat de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.  
8.3 de webshop / mysextoys is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
aan de kant van de webshop / mysextoys.
8.4 de webshop / mysextoys is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
8.5 Indien de webshop / mysextoys, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie 
indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de webshop / mysextoys of de fabrikant zijn verricht; 
 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
8.8 De Koper is gehouden de webshop / mysextoys te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de webshop / mysextoys mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
De Koper is verplicht het product aan de webshop / mysextoys te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht de webshop / mysextoys zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.  
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.  
 
9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is de webshop / mysextoys niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 
10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de webshop / mysextoys, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.  
 
11. Persoonsgegevens 
11.1 de webshop / mysextoys zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. de webshop / mysextoys neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
 
12. Klachtenregeling 
12.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 
13. Geschillen 
13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
13.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
13.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
13.5 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
13.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, 
voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
13.8 Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.   
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle aanbiedingen van de webshop / mysextoys, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  

15. Links 
15.1 De site van de webshop / mysextoys kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de webshop / mysextoys geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 
 
16. Uw rechten 
16.1 U kunt altijd aan de webshop / mysextoys vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan de webshop / mysextoysvragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die de webshop / mysextoys zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u de webshop / mysextoys hiervan op de hoogte 
stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.